Gemenskap på svenska

Gemenskapsrörelsen föddes år 2000. Rörelsens syften presenteras i nedanstående deklaration. Den som stöder dessa syften är välkommen att ansluta sig med en blankett som finns här.

Rörelsens stöds offentligt på webbplatsen av cirka 700 personer, av vilka cirka 40 svenskspråkiga. Listan finner du här.

Rörelsen har ett stödnätverk för personer som tillhör köns- och sexuella minoriteter. Mera information och kontaktuppgifter till nätverket finns efter deklarationen.

Svensk kontaktperson och ordförande för Gemenskapsrörelsen är:
Ulf Särs
Östersjögatan 12 G 139, 00180 Helsingfors
ulsars@gmail.com
tfn 050 564 1833

AKTUELLT

 

GEMENSKAPS DEKLARATION

GEMENSKAP är en öppen mötesplats för alla medlemmar i kristna kyrkor och samfund som tror att Jesu Kristi evangelium inbegriper också sexuella minoriteter, såsom homo- och bisexuella och transpersoner, som fullvärdiga människor och kristna. De har rätt att delta sådana som de är i församlingens liv och ämbetsutövning.

VI ÄR en grupp kristna, enskilda individer med olika bakgrund som verkar för att ovannämnda rätt skall införas i praktiken. Vi inbjuder nya medlemmar att söka en allt djupare förståelse av gemenskap och mod att verka för vårt mål.

VI ENGAGERAR OSS FÖR GEMENSKAP som aktiva medlemmar i våra kyrkor och samfund, både tjänsteinnehavare och lekmän. I vår verksamhet i olika uppgifter inom utbildning, själavård och förvaltning och i församlingens vardagsliv har vi mött den verklighet som de som hör till sexuella minoriteter lever i.

VI INBJUDER TILL GEMENSKAP de personer i kristna kyrkor och samfund som på olika håll i landet är redo att verka som vänner, själavårdare och stöd för dem som hör till sexuella minoriteter och deras anhöriga.

VI SÖKER OCKSÅ I GEMENSKAP sådana personer som vill främja diskussion om de sexuella minoriteternas rättigheter såväl i kristna kyrkor och samfund som i samhället. Vi vill verka för att ingen blir ensam i sin inre kamp eller då han eller hon utsätts för offentliga angrepp och fördomar. Att tiga och ljuga är tungt och förödande för alla berörda parter. Vi vill skapa en sådan atmosfär i kyrkan att det är möjligt att vara ärlig och leva enligt sitt samvete utan att behöva frukta att bli förskjuten eller kränkt.

SOM KRISTNA förbinder vi oss att i mänskliga relationer - också i sexualiteten - iaktta ansvarighet, respekt, tillit och ömsesidighet.
Det finns inget ställe i Bibeln som fördömer ett på ömsesidig respekt och trohet byggande parförhållande mellan människor av samma kön. De bibelställen som tolkas så tar närmast avstånd från sexuellt utnyttjande och sexuell ansvarslöshet.

Vi vet att Bibeln tolkas på olika sätt i olika traditioner. Vi tror emellertid att en öppen diskussion och ny forskning kan hjälpa oss bort från gamla, ensidiga tolkningar som bygger på fruktan för det avvikande. Många frågor är svåra och svaren på dem öppna. Vi tror att den Heliga Anden enligt Jesu löfte leder oss i riktning mot sanningen.

GEMENSKAP FÖRUTSÄTTER att man omprövar de principer och förfaranden som ständigt plågar de i kyrkan verksamma personer som tillhör sexuella minoriteter och deras anhöriga. De försvårar deras liv som kristna och kan t.o.m. hindra dem att ta del av sakramenten. Dessutom går kyrkan också miste om många medarbetares värdefulla arbetsinsats.

DET MEST CENTRALA I DEN KRISTNA TRON är budskapet om Guds nåd som ges oss i Jesus Kristus. Detta förlåtelsens och försoningens evangelium inbjuder från avskildhet till gemenskap och från främlingskap till ömsesidig tillit mellan kristna med olika sexuell inriktning. Det skapar förutsättningar för ömsesidig respekt och samarbete både i ämbetsutövningen och i kyrkans liv i allmänhet.

Vi är djupt bekymrade över att personer som hör till köns- och sexuella minoriteter och är anställda, förtroendevalda eller på annat sätt ansvarstagande i församlingar ofta inte har någon annan möjlighet är att antingen tiga om sin sexuella inriktning eller lämna sin uppgift och t.o.m. kyrkans gemenskap.

Homosexuella kyrkligt anställda som lever i ett stadgat och trofast parförhållande ger de kristna kyrkorna och samfunden en möjlighet att erbjuda positiva förebilder åt de medlemmar i kyrkan som hör till sexuella minoriteter. Det skulle bekräfta allas rätt till sakramenten, själavården och den kristna gemenskapen.

STÖDNÄTVERK

Gemenskaps stödnätverk erbjuder dem som hör till köns- eller sexuella minoriteter stöd av människor i samma situation,samtalshjälp, själavård och rådgivning. Man kan kontakta stödnätverket i andliga frågor eller frågor som berör individens rättigheter, diskriminering, mänskliga relationer eller ensamhet.

Svensk kontaktperson för nätverket är:
Monika E. Pensar, teol.stud., sexualrådgivare, Helsingfors
monikka1967@gmail.com
tfn 050 527 0603