Ekumeniska gemenskapsrörelsen rf.

Gemenskapsrörelsen är en ekumenisk solidaritets- och stödgrupp som sedan år 2000

  • försvarar ett mänskligt och kristligt sätt att förhålla sig till människor med olika sexuell inriktning och könsidentitet
  • motsätter sig all diskriminering av köns- och sexuella minoriteter i samhälle, kyrkor och samfund
  • främjar sakliga och respektfulla samtal och dialog mellan olika parter

Sedan år 2019 har föreningen det tvåspråkiga namnet Ekumeeninen Yhteys-liike ry. – Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf. och använder på engelska namnet Ecumenical Solidarity Movement.

Aktuella mål

  • att man i kyrkor och samfund vidtar åtgärder för att par av samma kön som så önskar skall få kyrklig vigsel eller välsignelse för sitt äktenskap
  • att också homosexuella som arbetar inom kyrkor och samfund skall kunna ingå äktenskap utan fruktan för följder

Bli medlem

Den som omfattar Gemenskapsrörelsens syften och mål är välkommen att ansluta sig som medlem i föreningen på en blankett som finns här

Fyll i blanketten, skicka den som en bifogad fil till föreningens sekreterare vars e-post adress du hittar på blanketten. Du kan också kopiera hela blanketten och skicka den som ett meddelande.

VERKSAMHET

För att förverkliga sina mål bedriver föreningen informations- och publikationsverksamhet, arrangerar möten, samtal och föredrag samt ger med hjälp av frivilliga stöd åt medlemmar i olika kyrkor och samfund som hör till köns- och sexuella minoriteter.

Medlemmarna i rörelsen får om de så önskar regelbundet information om verksamheten i gemenskapsbrev via e-post. Gemenskapsrörelsen har två öppna grupper på Facebook: Yhteysliike och Armo kuuluu kaikille.

Ordförande för föreningens styrelse är Kirsi Hiilamo. Svensk medlem i styrelsen är: Susanna Lönnqvist susanna.m.lonnqvist(at)evl.fi.

Stödnätverk

Gemenskaps stödnätverk erbjuder dem som hör till köns- eller sexuella minoriteter stöd av människor i samma situation, samtalshjälp, själavård och rådgivning. Man kan kontakta stödnätverket i andliga frågor eller frågor som berör individens rättigheter, diskriminering, mänskliga relationer eller ensamhet.

Svensk kontaktperson för stödnätverket är:

Mia Bäck, kyrkoherde, Åbo,
tfn 040 341 7466
mia.back(at)evl.fi

Närmaste samarbetspartner

Ekumeniska regnbågsgruppen Arcus
Regnbågsföreningen Malkus: www.malkus.fi
MCC-kyrkan: www.elavavesimcc.fi/
Karismatiska gruppen Rahab: www.rahab.fi
Regnbågsankan:www.regnbagsankan.fi
Europaforumet för kristna hlbt-grupper European Forum of LGBT Christian Groups: www.lgbtchristians.eu

AKTUELLT

Gemenskapsrörelsen ger ut 20-årsfestskrift

Gemenskapsrörelsen har i år verkat i 20 år för att stödja sexuella minoriteter och könsminoriteter inom kyrkor och samfund i Finland.  För att fira 20-årsjubileet har rörelsen gett ut en festskrift med titeln Yhteyden rakentajat(Gemenskapsbyggare). Boken har tyvärr kunnat ges ut bara på finska. Boken som baserar sig på intervjuer skrivs av författaren Kaisa Raittila. Såhär presenterar hon boken:

De sexuella minoriteternas och könsminoriteternas rätt till ett helt liv delar kyrkan.  Motståndet mot jämlikhet motiveras med traditioner och heliga skrifter. Partnerskapslagen 2002 har tvingat kyrkan att definiera sin ståndpunkt och sin praxis. Under de två senaste årtiondena har attityderna förändrats radikalt. När tog förändringen sin början? Vilka var de första förkämparna? Denna bok berättar deras historia.

GEMENSKAPS DEKLARATION

Då rörelsen startade antogs en Gemenskaps deklaration som undertecknades av cirka 700 personer, varav 40 var svenskspråkiga. På grund av dagens stadganden om registeruppgifter finns namnen numera endast i föreningens arkiv.

GEMENSKAP är en öppen mötesplats för alla medlemmar i kristna kyrkor och samfund som tror att Jesu Kristi evangelium inbegriper också sexuella minoriteter, såsom homo- och bisexuella och transpersoner, som fullvärdiga människor och kristna. De har rätt att delta sådana som de är i församlingens liv och ämbetsutövning.

VI ÄR en grupp kristna, enskilda individer med olika bakgrund som verkar för att ovannämnda rätt skall införas i praktiken. Vi inbjuder nya medlemmar att söka en allt djupare förståelse av gemenskap och mod att verka för vårt mål.

VI ENGAGERAR OSS FÖR GEMENSKAP som aktiva medlemmar i våra kyrkor och samfund, både tjänsteinnehavare och lekmän. I vår verksamhet i olika uppgifter inom utbildning, själavård och förvaltning och i församlingens vardagsliv har vi mött den verklighet som de som hör till sexuella minoriteter lever i.

VI INBJUDER TILL GEMENSKAP de personer i kristna kyrkor och samfund som på olika håll i landet är redo att verka som vänner, själavårdare och stöd för dem som hör till sexuella minoriteter och deras anhöriga.

VI SÖKER OCKSÅ I GEMENSKAP sådana personer som vill främja diskussion om de sexuella minoriteternas rättigheter såväl i kristna kyrkor och samfund som i samhället. Vi vill verka för att ingen blir ensam i sin inre kamp eller då han eller hon utsätts för offentliga angrepp och fördomar. Att tiga och ljuga är tungt och förödande för alla berörda parter. Vi vill skapa en sådan atmosfär i kyrkan att det är möjligt att vara ärlig och leva enligt sitt samvete utan att behöva frukta att bli förskjuten eller kränkt.

SOM KRISTNA förbinder vi oss att i mänskliga relationer – också i sexualiteten – iaktta ansvarighet, respekt, tillit och ömsesidighet.
Det finns inget ställe i Bibeln som fördömer ett på ömsesidig respekt och trohet byggande parförhållande mellan människor av samma kön. De bibelställen som tolkas så tar närmast avstånd från sexuellt utnyttjande och sexuell ansvarslöshet.

Vi vet att Bibeln tolkas på olika sätt i olika traditioner. Vi tror emellertid att en öppen diskussion och ny forskning kan hjälpa oss bort från gamla, ensidiga tolkningar som bygger på fruktan för det avvikande. Många frågor är svåra och svaren på dem öppna. Vi tror att den Heliga Anden enligt Jesu löfte leder oss i riktning mot sanningen.

GEMENSKAP FÖRUTSÄTTER att man omprövar de principer och förfaranden som ständigt plågar de i kyrkan verksamma personer som tillhör sexuella minoriteter och deras anhöriga. De försvårar deras liv som kristna och kan t.o.m. hindra dem att ta del av sakramenten. Dessutom går kyrkan också miste om många medarbetares värdefulla arbetsinsats.

DET MEST CENTRALA I DEN KRISTNA TRON är budskapet om Guds nåd som ges oss i Jesus Kristus. Detta förlåtelsens och försoningens evangelium inbjuder från avskildhet till gemenskap och från främlingskap till ömsesidig tillit mellan kristna med olika sexuell inriktning. Det skapar förutsättningar för ömsesidig respekt och samarbete både i ämbetsutövningen och i kyrkans liv i allmänhet.

Vi är djupt bekymrade över att personer som hör till köns- och sexuella minoriteter och är anställda, förtroendevalda eller på annat sätt ansvarstagande i församlingar ofta inte har någon annan möjlighet är att antingen tiga om sin sexuella inriktning eller lämna sin uppgift och t.o.m. kyrkans gemenskap.

Homosexuella kyrkligt anställda som lever i ett stadgat och trofast parförhållande ger de kristna kyrkorna och samfunden en möjlighet att erbjuda positiva förebilder åt de medlemmar i kyrkan som hör till sexuella minoriteter. Det skulle bekräfta allas rätt till sakramenten, själavården och den kristna gemenskapen.